DWOQs tänk

Det blir bättre. Mycket bättre.

Utvecklingsmöjligheterna idag känns i mångt och mycket obegränsade. Både för organisationer och individer. Kundorienterade organisationer, kraftfull teknik, en modern syn på ledarskap och tydliga samhällskrav ger stöd för allas utveckling. Alla dessa faktorer har sammantaget gett att kunderna tagit en del av makten, medarbetarna tagit en del och att en mindre del finns kvar hos cheferna.

Den moderna affärslogiken innebär att samarbete kommer i centrum för de aktiviteter som ska utföras. Samarbetet kan beskrivas på olika nivåer men sker i grunden mellan individer. Det är därför passande att beskriva den moderna affärslogiken som socialt intensiv.

Det socialt intensiva samarbetet handlar om vilken arbetsfördelning deltagarna har i relation till varandra, uttryckt som positionen i kundens värld. Tre frågor hjälper till att definiera arbetsfördelningen:

  • Vad gör leverantören?
  • Vad gör kunden?
  • Vad gör partner?

Då det socialt intensiva samarbetet sker på individnivå så framträder några tydliga frågor som relaterar till hur samarbetet kan utvecklas. Det socialt intensiva perspektivet innebär att nya sätt att tänka och agera behöver formuleras. En central fråga rör individberoenden och hur kunskap kan föras över mellan individerna i samarbetet.

För att möjliggöra effektivt samarbete mellan deltagande individer och ge tryggheten i att kunna agera med fullt mandat så behövs ramar. Ramarna behöver vara tydliga, konkreta och säkra enhälligt agerande.

Ramarna sätts i relation till den socialt intensiva logikens huvudutmaningar. De finns två kravställande utmaningar och två möjliggörande utmaningar.

De kravställande utmaningarna handlar om positionen i kundens värld och externa standarder som styr eller påverkar verksamheten. De möjliggörande utmaningarna handlar om hur verksamheten organiserar sig och hur effektiva team skapas i den socialt intensiva verksamheten.

De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i den socialt intensiva miljön är snabba beslut, att ha ett aktivitetsfokus, att säkra kunskapsförädlingen genom dialog och att IT ses som en självklarhet.

color separator