Om DWOQ

Vi vill förändra och utveckla socialt intensiva miljöer

Alla måste börja någonstans. Vi började som ett helt traditionellt företag som i grunden var underleverantör till en fastighetsägare. Det var 7 år sedan vi bestämde oss för att slå in på den nya vägen. Det var väldigt tufft de första två åren men sen släppte det. Så från en omsättning på MSEK 7,5 vid årsskiftet 2012/2013 med 10 anställda så kommer vi 2020 att ha tiodubblat omsättningen till MSEK 75 och gått från 10 till 70 anställda. Idag har vi ett antal företag inom flera olika marknadsområden.

Precis här skulle vi på traditionellt sätt kunna berätta om våra företag och vad vi gör. Det kan kanske låta märkligt men saken är den att vi inte är primärt upptagna av vad vi gör. Vårt fokus ligger snarare på varför vi gör det vi gör eller annorlunda uttryck, vilket är DWOQ-gruppens existensberättigande?

DWOQs svar på frågan varför är att vi vill förändra och utveckla socialt intensiva miljöer. De socialt intensiva miljöerna växer i antal och i omfattning – de finns i de flesta av de traditionella branscherna. Därför finns DWOQ i många olika branscher.

En socialt intensiv miljö kännetecknas av att flera parter samarbetar. Deltagande aktörer är kunden, DWOQ och partner. Nyckelbegreppet i samarbetet blir positionen i kundens värld. Positionen bestäms genom tre enkla frågor: vad gör kunden? vad gör DWOQ och vad gör partner? Med andra ord så är positionen i kundens värld ett uttryck för hur arbetsfördelningen ser ut mellan aktörerna. Positionen varierar beroende på omständigheter och kundens önskemål. Kunden har också veto när det gäller hur arbetsfördelningen ska vara.

DWOQ bygger alla sina verksamheter baserat på samma logik. I sammanhanget finns några viktiga ingredienser. En är att DWOQ är transparent. Transparensen ger tydlighet för aktörerna om vad som sker och underlättar samarbetet. Med transparensen följer en hög social intensitet vilken i sin tur kräver ett modernt arbetssätt. DWOQs arbetssätt är därför fullt ut teambaserat.

Vi har funnit att det traditionella arbetssättet med fokus på individuella insatser leder till individberoenden vilka vi betraktar som omoderna och improduktiva. Individberoenden bryter sönder teamet, skapar låsningar i utvecklingsarbetet och är i långa loppet inte bra för vare sig kunderna, DWOQ eller individen.

Det fulländade teambaserade arbetssättet har också lett till att DWOQ tagit bort cheferna. Insikten att teamen kan ersätta cheferna har vuxit sig allt starkare under åren och vi har till del ersatt cheferna med våra ramar. Ramarna är gemensamma för hela DWOQ-gruppen och hjälper medarbetarna och teamen till ”fullt arbetstillstånd”.

Resultatet har blivit att vi har en enorm energi, ambition och lojalitet till uppgifterna bland alla medarbetare.

Vi ser tre faktorer som vi alla inom DWOQ kan påverka tillsammans. Vi pratar om tid, energi och fokus. Tiden är den mest konkreta och genomarbetade faktorn generellt sett. Inte sällan ses tiden som en begränsning och ett tvång. Genom vårt arbetssätt lyfter de andra faktorerna i betydelse och tiden blir mer en resurs.

Vi har kommit en lång bit på väg mot att skapa en socialt intensiv verksamhet, vi är inte klara och vi kommer förmodligen aldrig bli det. Resan vi är på är stimulerande och kul men har ibland varit utmanande och ansträngande. Vi har lärt oss några viktiga poänger: vi ser framåt, vi accelerera ut ur jobbiga situationer och vi jämför oss inte med andra. Vår resa är vår. Vi lever på våra egna meriter och vi tror på att vi kan bli världens bästa socialt intensiva verksamhet.

color separator